1. <rp id="mjivz"><menuitem id="mjivz"><strike id="mjivz"></strike></menuitem></rp>
  <tt id="mjivz"><form id="mjivz"><delect id="mjivz"></delect></form></tt>
  1. <tt id="mjivz"><noscript id="mjivz"><delect id="mjivz"></delect></noscript></tt>
   <rp id="mjivz"><meter id="mjivz"></meter></rp>

   <b id="mjivz"><span id="mjivz"></span></b>
   <rp id="mjivz"></rp>

   Objevte mo?nosti, které p?iná?í Creative Cloud

   Zachy?te prchavou inspiraci, vytvá?ejte poutavá díla, vyu?ívejte dostupné obrázky - v?e pot?ebné máte na dosah ruky.

   Dal?í informace o slu?bě Creative Cloud →

   ...
   v?etně DPH
   Vyberte si prosím plán

   Va?e volba:

   Plán Creative Cloud pro digitální fotografii

   • Lightroom a Photoshop
   • 20 GB nebo 1 TB cloudového úlo?i?tě

   nebo

   Plán Lightroom

   • Lightroom
   • 1 TB cloudového úlo?i?tě

   Porovnání plán? pro digitální fotografii

   ...
   v?etně DPH
   Vyberte si aplikaci

   • Jedna kreativní aplikace dle va?eho vyběru, nap?íklad Photoshop, Illustrator nebo Adobe XD
   • Zahrnuje: 100GB cloudové úlo?i?tě, Adobe Portfolio, Adobe Fonts a Adobe Spark

   NEJVYHODNěJ?í NABíDKA

   ...
   v?etně DPH
   • Celá kolekce více ne? 20 kreativních aplikací pro mobilní za?ízení i?po?íta?e, v?etně aplikací Photoshop, Illustrator a Adobe XD
   • Zahrnuje: 100GB cloudové úlo?i?tě, Adobe Portfolio, Adobe Fonts a Adobe Spark
   • A? 10TB cloudové úlo?i?tě (dal?í informace získáte telefonicky)

   ...
   v?etně DPH

   Ro?ní plán, platba měsí?ně

   • Celá kolekce více ne? 20 kreativních aplikací pro mobilní za?ízení i po?íta?e, v?etně aplikací Photoshop, Illustrator a Adobe XD
   • Získejte zdarma 10 obrázk? ze slu?by Adobe Stock.
    První měsíc slu?by Adobe Stock je zdarma v?etně 10 obrázk?. plán
   • Během prvního měsíce m??ete slu?bu Adobe Stock bez problém? zru?it.
   • Celá kolekce více ne? 20 kreativních aplikací pro mobilní za?ízení i po?íta?e, v?etně aplikací Photoshop, Illustrator a Adobe XD
   • Získejte zdarma 10 obrázk? ze slu?by Adobe Stock.
    První měsíc slu?by Adobe Stock je zdarma v?etně 10 obrázk?. plán
   • Během prvního měsíce m??ete slu?bu Adobe Stock bez problém? zru?it.
   800 701472
   800 701472

   * Po skon?ení bezplatného zku?ebního období za?nou platit ceny plánu slu?by Adobe Stock. Dal?í informace o slu?bě Adobe Stock.

   Creative Cloud pro tymy

   Získejte pro svou firmu nebo oddělení aplikace, jako nap?íklad Photoshop, Illustrator a Adobe XD, a k tomu snadno pou?itelnou konzolu pro správu licencí a okam?itou synchronizaci polo?ek mezi r?znymi za?ízeními.

   Nakupujete pro velkou organizaci?

   Zavolejte na ?íslo?800 701472 nebo m??ete po?ádat o konzultaci, kde získáte dal?í informace o slu?bě Creative Cloud pro podniky.

   V?echny aplikace

   ...
   (za licenci)
   bez DPH

   Jedna aplikace

   ...
   (za licenci)
   bez DPH
   • Jedna kreativní aplikace pro po?íta?e dle va?eho vyběru nebo celá kolekce více ne? 20 aplikací
   • Adobe Fonts, 100GB cloudové úlo?i?tě a sdílené knihovny datovych zdroj?
   • Vyhrazená nep?etr?itá technická podpora
   Porovnejte Creative Cloud: Jednotlivci Tymy
   Snadná spolupráce
   Synchronizace, ukládání a sdílení polo?ek
   Plynulá integrace
   Spolupráce p?i úpravách videa
   Sdílené plány Adobe Stock
   Snadná správa
   Mo?nost měnit p?i?azení licencí
   Webovy nástroj Admin Console
   Centralizované nasazení
   Flexibilní mo?nosti nákupu
   Hromadné slevy pro více ne? 10 licencí
   Konsolidovaná fakturace
   Nákupní objednávky
   Pokro?ilá podpora
   Nep?etr?itá technická podpora
   Individuální konzultace s?odborníky
   úvodní pomoc p?i zprovoznění produkt?

   ? Zpět

   Vyberte po?adované plány

   Sdělte nám, o kolik licencí máte zájem. Dal?í licence m??ete p?idat kdykoli později.

   Omlouváme se. Na na?í straně pravděpodobně do?lo k potí?ím. Zkuste to znovu později nebo kontaktujte?zákaznickou podporu.

   800 701 472
   800 701 472
   Studenti a u?itelé, u?et?ete 30 €/měsíc (v?. DPH) za plán Creative Cloud – v?echny aplikace a dokonce 40 €/měsíc (v?. DPH) během prvního roku.

   Studenti a u?itelé mohou získat úplnou sadu aplikací a slu?eb Creative Cloud za 30,24 €/měsíc (v?. DPH) a v prvním roce ?lenství dokonce jen za 19,66 €/měsíc (v?. DPH). P?ípadně mohou za?ít s plánem pro digitální fotografii, ktery nabízí úzkou integraci mezi po?íta?em a mobilními za?ízeními, tak?e u?ivatelé mohou dosahovat těch nejlep?ích vysledk? odkudkoli.

   Dal?í informace ?

   ...
   v?etně DPH
   • Lightroom a Photoshop
   • V?e pot?ebné k uspo?ádání, úpravám a sdílení fotografií na po?íta?i a mobilních za?ízeních
   • Va?e vlastní webové portfolio,prémiová písma a 20GB cloudové úlo?i?tě
   • Dal?í informace
   • Vy?aduje p?idru?ení k instituci
   SPECIáLNě PRO STUDENTY A U?ITELE

   ...
   v?etně DPH
   • Ak?ní ceny za první rok – viz podmínky
   • Celá kolekce více ne? 20 kreativních aplikací pro mobilní za?ízení i?po?íta?e, v?etně aplikací Photoshop, Illustrator a Adobe XD
   • Zahrnuje: 100GB cloudové úlo?i?tě, Adobe Portfolio, Adobe Fonts a Adobe Spark
   • A? 10TB cloudové úlo?i?tě (dal?í informace získáte telefonicky)
   • Vy?aduje p?idru?ení k instituci
   800 701472
   800 701472

   * Po skon?ení bezplatného zku?ebního období za?nou platit ceny plánu slu?by Adobe Stock.?Dal?í informace?o slu?bě Adobe Stock.

   Creative Cloud pro vzdělávací instituce p?edstavuje vyhodnou mo?nost licencování pro malé pracovní skupiny, oddělení, u?ebny a laborato?e, ale i pro celé instituce.

   U?ivatelské licence

   Malé pracovní skupiny a oddělení

   V?echny aplikace

   ...
   (na u?ivatele)
   bez DPH

   Jedna aplikace

   ...
   (na u?ivatele)
   bez DPH
   • V?echny nejnověj?í aplikace pro po?íta?e, v?etně aplikací Photoshop, Illustrator a Adobe XD
   • Správa nasazování licencí a aktualizací z jediné centralizované konzole
   • 100GB cloudové úlo?i?tě na licenci pro snadné sdílení soubor?
   • Roz?í?ená nep?etr?itá technická podpora a individuální p?ístup k produktovym specialist?m
   • Vy?aduje p?idru?ení k instituci

   Za sdílené za?ízení

   Pro u?ebny a laborato?e

   V?echny aplikace

   ...
   (na za?ízení)
   bez DPH
   • V?echny nejnověj?í aplikace pro po?íta?e, v?etně aplikací Photoshop, Illustrator a Adobe XD, p?i pou?ití licencovaného sdíleného za?ízení
   • Správa nasazování licencí a aktualizací z jediné centralizované konzole

   Nakupujete pro celou instituci?

   Creative Cloud pro podniky nabízí pro va?i instituci mo?nost licencování na míru. Získejte nejnověj?í kreativní aplikace a slu?by pro po?íta?e, mo?nosti spolupráce, nástroje pro správu licencí a podporu na úrovni organizace.

   800 701 472

   ? Zpět

   Vyberte po?adované plány

   Dal?í licence m??ete p?idat kdykoli později

   Omlouváme se. Na na?í straně pravděpodobně do?lo k potí?ím. Zkuste to znovu později nebo kontaktujte?zákaznickou podporu.

   Loading
   亚洲一本线在线播放